Privacyverklaring

De Roste Muis neemt privacy ernstig. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wanneer u de website bezoekt worden geen persoonsgegevens geregistreerd, wel wanneer u ons een bericht stuurt, een tafel reserveert of wanneer u een bestelling plaatst via het contactformulier. Roste Muis probeert zich maximaal te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dat houdt onder andere in dat wij:

 

  1. je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en die bijvoorbeeld niet doorgeven of verkopen maar beschermen.
  2. alleen persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor de doeleinden waartoe ze worden verstrekt of waarvoor u belangstelling toont: onze diensten en onze producten.
  3. passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens maximaal is gewaarborgd.
  4. op de hoogte zijn van je rechten en je hierop willen attent maken en deze willen respecteren. Anderzijds geef je met het gebruik van de website www.rostemuis.be aan de beheerders de toestemming om de gegevens waartoe ze dienen ook effectief te verzamelen. Wanneer ons privacybeleid zou veranderen zullen we dat updaten. Indien u hieromtrent vragen hebt mag u altijd een bericht sturen naar info@rostemuis.be

Welke gegevens verwerken we?

U kan ten alle tijden anoniem onze website bezoeken omdat die vooral is bedoeld om u te informeren. Wanneer u belangstelling hebt voor onze diensten kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail. Deze gegevens worden opgeslagen op servers met een gebruikersnaam, een wachtwoordbeleid en met regelmatige back-up’s om persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische storingen.

Wie verwerkt die gegevens?

Peter Haegeman – Roste Muis NV, Drijdijk 2 9988 Waterland-Oudeman – BE0454727783. De personen of bedrijven die namens de Roste Muis, eventueel via het onderhoud van de website, kennis zouden kunnen nemen van uw GDPR persoonsgegevens zijn beroepsmatig gehouden tot geheimhouding. Uw gegevens worden beschermd conform de algemene voorwaarden van onze dienstverleners. Het maximaal respecteren en beschermen van uw privacy is de doelstelling waarnaar we streven. 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Roste Muis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk dan voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en op grond van de wet is vereist. De gegevens worden bewaard zodra u via het contactformulier te kennen geeft de aangeboden informatie of diensten te wensen.

De privacywet van 8 december 1992 geeft u recht op het aanpassen of wissen van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. U kan hiervoor altijd een bericht sturen naar info@rostemuis.be

disclaimer

De teksten op deze website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie of inhoud op deze website worden ontleend. Hoewel wij de grootste zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en we daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

De Roste Muis garandeert evenmin dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren op uw computer. U dient te beschikken over een optimale internetverbinding, recente browserversies en mogelijk uw computercache te wissen om de meest recente versie van de website te kunnen raadplegen. 

algemeen

Alle teksten, afbeeldingen en andere materialen zijn beschermd door auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten en merkrechten. Het is verboden de structuur, foto’s of de teksten op deze website op welke manier ook te kopiëren, te verspreiden, te reproduceren of op andere websites te tonen zonder gebruiksrechten of expliciete schriftelijke toestemming van de respectieve rechthebbenden. Schendingen van deze rechten zullen worden vervolgd.

De Roste Muis sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website. Dit geldt voor welke schade ook, inbegrepen schade die zou voortvloeien uit handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie; de onmogelijkheid de website te gebruiken en het feit dat bepaalde informatie niet actueel zou kunnen zijn. Hoewel de Roste Muis altijd alles in het werk zal stellen om al het mogelijke te doen, kunnen we niet garanderen dat aan ons toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en tijdig kunnen verwerkt.